bandovietnamchoweb.jpg

Công Ty

Điện Thoại

1. POSCO-VNPC

84-220-3545 816 

2. POSCO-VPS   iconwebsite.png

84-225-3850 100

3. POSCO-VIETNAM Holdings
   (Văn phòng đại diện Hà Nội)   

84-28-3521 9361

4. POSCO-VST   iconwebsite.png

84-251-3560 360

5. POSCO-VHPC   iconwebsite.png

84-251-3569 350

6. POSCO-E&C VIETNAM    iconwebsite.png

84-28-3822 0989

7. POSCO-VIETNAM   iconwebsite.png

84-254-3923 700

8. POSCO-SS Vina   

84-254-3892 009

9. POSCO-VIETNAM Holdings
   (Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh)

84-28-3521 9361

10. POSCO-ICT  iconwebsite.png

84-28-3824 0732 

11. POSCO-DAEWOO    iconwebsite.png

84-28-3821 7740

Ghi Chú:  

n: Thép
n: Thương mại/ Xây dựng/ IT...
n: Công ty đại diện POSCO tại Việt Nam